Analyse GR22

16 MAART: STEM WINDTURBINES VAN DE KAART!

Kies voor leefbaarheid voor iedereen zonder overlast van industriële windturbines bij woonwijken, natuur en volkstuinen.

Om tot bovenstaande Ja / Nee stemwijzer te komen zijn alle verkiezingsprogramma’s nageslagen en partijen desnoods nagevraagd op social media om hun standpunt toe te lichten. Aan de hand hiervan is een indeling gemaakt in Geen windturbines, Havengebied, en alle zoekgebieden.

Geen nieuwe windturbines in Amsterdam

CDA “Wij vinden Amsterdam als dichtbevolkte historische stad ongeschikt om grote windparken aan te leggen. Windturbines tasten de schoonheid van het landschap aan, verstoren de natuur, en zorgen voor overlast en het risico op gezondheidsschade. Bovendien is het niet nodig, want de oorspronkelijke ambitie voor wind op land is al gehaald. De ambitie voor windenergie moet zich richten op parken op zee – en niet midden in Amsterdam. Op zee is veel meer ruimte, het waait er harder, en er wonen geen mensen.” (Bron: Verkiezingsprogramma CDA (pdf), pagina 19, bevestiging via Twitter)

JA21 “Amsterdam is een stad en geen windturbinepark. Daarom wil JA21 een algeheel bouwverbod voor windturbines. Geen windturbines naast woningen. Geen windturbines in het groen. En ook geen windturbines in de Haven waar zij toekomstige stadsuitbreiding in de weg zitten. Nergens in onze stad willen wij die onrendabele overlastgevende dingen zien.” (Bron: Standpunten Ja21, Klimaat&Energie)

DENK “Zowel in Amsterdam als in de rest van Noord-Holland. Geen windturbines dichtbij woonwijken, gevoelige natuur en andere locaties waar het een risico vormt voor de gezondheid van mens en dier. We willen dat men in het havengebied rekening gaat houden met de komst van havenstad. Ook daar moeten duidelijke regels komen. (Bron: Twitter, verkiezingsprogramma nog niet gepubliceerd).

PvdO-HvA “Windturbines van 200 meter hoog op nog geen 300 meter afstand van woonhuizen zijn ongezond. Ook de noodzaak voor het plaatsen ontbreekt volledig. De provincie Noord-Holland heeft namelijk al voldaan aan de doelstelling om genoeg windenergie op te wekken. Ook zijn Europese richtlijnen genegeerd. Die bepalen dat voor molens van 200 meter hoog, geldt dat er minimaal 1,5 kilometer afstand tot woonwijken moet zijn en dus niet 300 meter. Windturbines van deze orde worden namelijk gezien als zware industrie en energiecentrale. … Op basis van een aantal vastgestelde feiten zien wij meer dan voldoende grond om de besluiten voor het bouwen van windturbines in woonwijken terug te draaien. … De zittende raad heeft ingestemd met de komst van zeventien windturbines. Wij zullen ons hier tot het bittere eind tegen blijven verzetten. Wat ons betreft gaan we tot aan het Europese Hof om de windturbines terug te draaien.”  (Bron: Verkiezingsprogramma PvdO-HvA, paragraaf 4.3)

FVD “Stoppen met de plaatsing van gesubsidieerde windturbines, zonneparken en biomassacentrales.” (Bron: Standpunten FvD landelijk, verkiezingsprogramma nog niet gepubliceerd)

Nieuwe windturbines mogelijk in de Haven van Amsterdam

PvdD “Amsterdam stimuleert windenergie op locaties waar mensen, dieren en natuur geen of weinig hinder van ondervinden, bijvoorbeeld langs snelwegen en op industrieterreinen. Er komen geen windturbines in natuurgebieden en in gebieden met kwetsbare vogel- of vleermuispopulaties. Dit betekent geen windmolens in onder andere de Amsterdamse volkstuinparken, de Brettenzone, de Noorder IJplas, het Markermeer en bij IJburg. Uit nader onderzoek moet duidelijk worden of windenergie wenselijk is in het Westelijk Havengebied. Windturbines worden aangelegd met alle mogelijke en voor de locatie relevante maatregelen om slachtoffers onder vogels en vleermuizen zoveel mogelijk te voorkomen, zoals een stilstandvoorziening en een zwarte wiek. Windturbines en zonnepanelen zijn zo duurzaam mogelijk geproduceerd, met zo veel als mogelijk gerecyclede materialen en van duurzame (lokale) leveranciers.” (Bron: Verkiezingsprogramma PvdD (pdf), pagina 10, bevestiging Havengebied via Twitter.

ChristenUnie “In Amsterdam is beperkte ruimte voor windenergie. Plaatsing van windturbines in beschermde natuur aan de randen van de stad en dichtbij woonwijken en volkstuincomplexen is ongewenst. Windmolens plaatsen gebeurt met 50% lokaal eigendom zodat de Amsterdammers hier zelf profijt van hebben, ook inwoners met een kleine portemonnee.” (Bron: Verkiezingsprogramma CU (pdf), pagina 15, bevestiging Havengebied via Twitter)

SP “In de strijd tegen klimaatverandering zijn windmolens hard nodig. Het Westelijk Havengebied is als industriegebied prima geschikt om (nieuwe) windmolens te plaatsen. In natuurgebieden worden geen windmolens geplaatst. Bij de beslissing over plaatsing doen we geen enkele concessie op volksgezondheid. Windmolens worden niet geplaatst in de buurt van woningen. We hanteren daarbij ruime veiligheidsmarges. De gevolgen van geluidsoverlast en slagschaduw voor mensen moet veel beter in kaart zijn gebracht.” (Bron: Verkiezingsprogramma 2022 SP, hoofdstuk 7)

ST3M “ST3M wil geen windturbines in de huidige zoekgebieden, buiten de haven. Bijhet bepalen van een nieuwe afstandsnorm gaan we uit van het voorzorgsprincipe: als er twijfel is over gezondheidsrisico’s voor omwonenden of schade aan natuur en landschap, dan doen we het niet. Windturbines op zee worden steeds groter en zonder subsidie gebouwd. Wij bepleiten het oprichten van een landelijke windcoöperatie voor gemeenten en burgers. Deze coöperatie gaat windparken op zee realiseren die in publieke handen blijven.” (Bron: Verkiezingsprogramma ST3M, paragraaf 2.4)

Volt “Wind en zon vullen elkaar aan in de duurzame energiemix van de toekomst. Volt steunt het plaatsen van windmolens op zee en in de industriële gebieden van de stad. Daar buiten wil Volt geen windmolens realiseren in de andere zoekgebieden in de buurt van woonwijken. De voordelen van de extra energieopwek wegen daar niet op tegen de nadelen voor bewoners en de natuur. In plaats daarvan verhoogt Volt de ambities voor zonne-energie op daken.” (Bron: Verkiezingsprogramma Volt (pdf), pagina 7, bevestiging Havengebied via e-mail)

VVD “De VVD wil geen windmolens dicht op woonwijken of in het groen (in de haven kan het wel), maar oplossingen die wel werken voor mensen en een duurzame toekomst.” (Bron: Verkiezingsprogramma VVD (pdf), pagina 26)

Windturbines mogelijk in ALLE zoekgebieden

D66 “We blijven zoeken naar geschikte plekken voor windmolens, maar worden pas geplaatst als de belangen van en de gezondheidsrisico’s voor omwonenden voldoende onderbouwd en inzichtelijk in de besluitvorming kunnen worden meegewogen. Vanzelfsprekend wegen gezondheidseffecten zwaar, maar moeten ook andere aspecten zoals natuur, landschap, woningwaarde en leefbaarheid meewegen en worden betrokken bij de te maken afweging per locatie. Pas daarna kunnen definitieve locaties worden bepaald. Bij voortschrijdend inzicht in risico’s en/of innovaties zijn wij flexibel en acteren wij daarop. De doelstelling voor het opwekken van duurzame energie blijft onveranderd.” (Bron: Verkiezingsprogramma D66 (pdf), pagina 14)

GroenLinks “Windmolens zijn onmisbaar in de strijd tegen klimaatontwrichting, daar loopt de gemeente niet voor weg. Waar dat verantwoord kan, zet Amsterdam windmolens neer om minstens 50 megawatt extra windenergie op te wekken.” (Bron: GroenLinks verkiezingsprogramma (pdf), pagina 43)

PvdA “Windmolens zijn belangrijk voor onze ambitie in duurzame energieproductie.We moeten zo veel mogelijk duurzame energie opwekken. Windmolens zijn complementair aan zonnepanelen, omdat het vaak waait als de zon niet schijnt. In lijn met de recente uitspraak van de Raad van State en met de in de gemeenteraad vastgestelde extra reflectiefase wordt, per locatie een zorgvuldige belangenafweging gemaakt en scherp gekeken naar onder andere de geluidsnormen. Daarbij houden we de effecten op gezondheid, welzijn en milieu in gedachten. Wanneer er molens geplaatst worden, moeten bewoners de mogelijkheid krijgen om mee te delen in de opbrengsten.” (Bron: Verkiezingsprogramma PvdA (pdf), pagina 23)