Alternatieven

Windalarm is voorstander van hernieuwbare energie en van de klimaattransitie! Het is een misverstand dat Windalarm een tegenbeweging is. Het klimaatakkoord, gesloten door energie-industrie, milieuorganisaties, en overheid, houdt onvoldoende rekening met gezondheid, natuur en erfgoed. Daarom moet energietransitie anders en dat kan ook!

Windenergie op zee levert meer op, veroorzaakt minder overlast en is goedkoper!

Vanuit de gedachte dat windenergie een goedkope en noodzakelijke bron van duurzame energie is zou het logisch zijn de wind-op-land ambitie naar wind-op-zee te verplaatsen. Om deze stelling te onderzoeken heeft Windalarm afgelopen jaar overheidsbronnen geraadpleegd en met veel experts binnen en buiten de overheid gesproken. Op basis daarvan komen we tot de conclusie dat dit een haalbare en zelfs betere oplossing kan zijn. Alle nog niet gerealiseerde wind-op-land kan naar zee zonder enige consequentie op het eindresultaat van de (toekomstige) klimaatambitie. Dit sluit ook direct aan op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en het kabinetsbeleid dat inzet op wind-op-zee. In onze position paper lichten we onze bevindingen en positie toe. Onze positie wordt mede ondersteund door het Nederwind Netwerk, een samenwerking van 65 burgerinitiatieven die zich weren tegen huidige en toekomstige wind-op-land projecten (www.nederwind.nl).

Zie ook: https://windalarm.org/wind-op-zee

De nationale klimaatdoelstelling voor hernieuwbare elektriciteit is al gehaald! Tijd voor een moratorium.
  • Binnen het klimaatakkoord is een doelstelling voor wind-op-land van 21 TWh in 2030 afgesproken. Deze doelstelling is al gehaald indien alle reeds vergunde en gesubsidieerde projecten worden meegeteld.
  • De huidige wildgroei van zon en wind op land leidt in toenemende mate tot congestie in het elektriciteitsneten daaraan gekoppelde hoge investeringen.
  • Wind-op-land leidt binnen een dichtbevolkt land als Nederland tot ernstige geluidsoverlasten gerelateerde gezondheidsschade voor tienduizenden mensen.
  • Wij pleiten voor een directe stop op de verdere uitrol van wind-op-land gezien de nadelen voor mens, natuur en landschap.
  • De nog te plannen verhoging van de doelstelling voor duurzame elektriciteit kan veel beter worden ingevuld door meer wind-op-zee en desgewenst zon-op-dak.
  • Wind-op-zee is inmiddels de goedkoopste vorm van duurzame energie, heeft een minimale impact op de visserij en gaat goed samen met de ecologische versterking van de Noordzee.
  • Wind op Zee heeft een belangrijke rol in de verduurzaming van de industrie. Er is reeds planologisch voldoende ruimte geschapen binnen het Noordzee akkoord. Het opwek potentieel op zee is dermate groot dat het toevoegen van een relatief kleine additionele wind op land doelstelling maar een marginaal effect (+ 5%) heeft op de totale wind-op-zee ambitie.
  • Het advies tot moratorium verdere groei wind en zon op land wordt ondersteund door het recente (januari 2021) rapport van de studiegroep Klimaatopgave Green Deal “Bestemming Parijs Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050”, dat stelt “Hoewel extra hernieuwbare elektriciteit via wind en zon op land technisch mogelijk is, kleven er grote onzekerheden en bezwaren aan.”
  • Bijna alle politieke partijen (waaronder VVD, D66 en CDA) hebben in hun verkiezingsprogramma geen verdere verhoging van de doelstellingen voor wind-op-land voorzien. Alle focus is op wind-op-zee.
  • Wij roepen de politiek op de voorkeurskeuze van Bestemming Parijs,de Nationale Omgevingsvisie,die van de politiek zelf en die van de bevolking op te volgen en de verdere planning van wind-op-land per direct stop te zetten.

Zie ook: https://windalarm.amsterdam/doc/position-papers/Windalarm%20-%20Tijd%20voor%20een%20wind-op-land%20moratorium%2014-03-2021.pdf

Zon voor wind, met behoud van RES aanbod

Windturbines horen niet naast woonwijken. Dat hóeft ook niet in Amsterdam. De helft van de geplande windturbines kan zonder al teveel overlast in het Havengebied worden geplaatst. Het gemis van de rest kan worden opgevangen door meer opwek van zonne-energie. Het opschalen van de zonne-energie doelstelling in de RES van 60% naar 70% maakt de helft van de windturbines overbodig.

Zie ook: https://windalarm.amsterdam/doc/position-papers/Position-Paper-Windalarm-Zon-voor-wind.pdf