Het IJmeer is NOG STEEDS voorkeurslocatie voor Amsterdamse windturbines!

18 februari 2022

Op het IJmeer komen mogelijk nog steeds mega windturbines, vlak achter Vuurtoreneiland, volgens de huidige plannen van de gemeente. Ook de IJburgbaai, het Diemerpark, en de omgeving van Steigereiland zijn nog niet van de baan, in tegenstelling tot wat velen denken!

IJburgbaai en Vogeleiland zijn nu reservegebied, maar maken deel uit van de windzoekgebieden-kaart die bij de provinciale Regionale Energie Strategie is ingediend. Klimaatmaatregelen zijn belangrijk, maar zijn niet duurzaam te noemen als ze biodiversiteit, landschap, erfgoed en nachtrust van omwonenden teveel aantasten.

De zoekgebieden rondom IJburg. De rode, gele, groene vlakken zijn zoekgebieden voor windturbines van Amsterdam en Diemen. Álle zoekgebieden zijn aangeboden als windenergiegebieden in het kader van de Regionale Energie Strategie. De zoekgebieden liggen rondom bestaande en toekomstige woonwijken, tussen UNESCO werelderfgoed en in kwetsbaar natuurgebied.

Letterlijk, want wat mega windturbines betekenen voor omwonenden en de vele natuurwaarden in de buitenring van Amsterdam lijkt ze niet echt te interesseren We hebben het anderhalf jaar geprobeerd met ze te praten, met vele inspraakrondes en reflectiesessies. Tijd voor verstandig natuur- en mensvriendelijk klimaatbeleid in de stad. Laat uw stem spreken op 16 maart!

16 MAART: STEM WINDTURBINES VAN DE KAART!

Kies voor leefbaarheid voor iedereen zonder overlast van industriële windturbines bij woonwijken, natuur en volkstuinen.

Hier vindt u de analyse van de verkiezingsprogramma’s.

Windenergie-op-land lijkt het doel, niet een middel. Er zijn goede alternatieven.

In het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, PvdA en SP is vastgelegd dat de potentie voor windenergie in Amsterdam maximaal wordt benut. Dit is vooral een grote wens van GroenLinks die maar liefst 30 windturbines in Amsterdam wil bouwen, desnoods zonder vergunning zei de partij nog in haar vorig verkiezingsprogramma. Dat lijkt nobel, maar met de beperkte aanwezige vrije ruimte in Amsterdam is dit een forse aanslag op het leef- en woonklimaat van de groene buitengebieden. De discussie in Amsterdam gaat dan ook niet zozeer om duurzame energieopwekking, maar specifiek om 50 MW aan windturbines. Onverstandig en onnodig, maar de D66, PvdA en SP blijven het voorstel van GroenLinks steunen, ondanks de grote maatschappelijke nadelen van de plannen.

Tien jaar geleden was wind-op-land de enige serieuze duurzame technologie, maar dat is achterhaald Windturbines zijn goedkoper op zee en leiden tot meer overlast. De kosten van zonne-energie zijn drastisch gedaald. Als er inderdaad geen alternatieven waren voor wind-op-land, was het een ander verhaal, maar het is geen noodzaak.

Lees hier meer over alternatieven voor wind-op-land.

Vier redenen waarom industrieel windturbinegeweld niet thuis hoort in het IJmeergebied.

  1. Natuur. De windturbines vormen een bedreiging voor de kwetsbare natuur van het IJmeer (Natura 2000 gebied), met name vogels en vleermuizen.
  2. UNESCO werelderfgoed. Het gebied bij Vuurtoreneiland en Pampus is UNESCO werelderfgoed, oa kenmerkend om haar weidse open karakter.
  3. Gezondheid. Naast het voorkeursgebied zijn in de toekomst 8000 woningen gepland op een afstand vanaf 350 meter. Langdurige blootstelling aan windturbinegeluid kan tot gezondheidsproblemen leiden.
  4. Recreatie. Het IJmeer is een (water)recreatiegebied voor alle Amsterdammers. Buiteneiland wordt ingericht als een natuur- en recreatiegebied.

1. Natuur. Vooral de vogels betalen de prijs voor windturbines bij Natura2000 en Natuur Netwerk Nederland

Het IJmeer is een kwetsbaar natuurgebied (Natura2000, Natuur Netwerk Nederland, Amsterdam Hoofdgroenstructuur) en plaatsing van windturbines zal schade veroorzaken aan de biodiversiteit. Vooral trekvogels zullen het moeten ontgelden. Door de dodelijke wieken, de slagschaduw, het verstoren van hun leefomgeving. Zie hieronder getuigenissen van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten en de Vogelbescherming die zich expliciet uitspreken tegen windturbines in het IJmeer. Toch zet de coalitie de plannen door. Biodiversiteit en leefkwaliteit wordt ondergeschikt gemaakt aan politieke belangen.

Lees hier meer over de natuur in het IJmeer

Mevr. Zierleyn van de Vogelbescherming Nederland legt uit dat de Amsterdamse windturbineplannen een slecht idee zijn.
Dhr. Akkerman van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland maakt zich zorgen over schade aan trekvogels door de Amsterdamse windturbines in het IJmeer.
Dhr. De Jong van Natuurmonumenten legt uit dat het Amsterdamse plan voor windturbines in het IJmeer een slecht idee is.

2. Risico op gezondheidsschade voor de bewoners van Strandeiland en mogelijk meer

Geluidsoverlast van windmolens leidt tot gezondheidsschade. Een groep Amsterdamse artsen heeft het RIVM rapport nauwkeurig gelezen en geconcludeerd dat het rapport niet van toepassing is op de Amsterdamse situatie. De artsen concluderen dat er wel degelijk een verhoogd risico geldt op gezondheidsschade indien windturbines op afstanden van 500 meter van woningen worden geplaatst en dat er te weinig onderzoek is gedaan naar de afstanden tot 2000 meter afstand om uit te kunnen sluiten dat er géén gezondheidsschade zal optreden. De afstand tussen het windenergie voorkeursgebied en Strandeiland bedraagt ongeveer 350 meter. Over water draagt geluid verder.

De artsen hebben een brandbrief opgesteld voor de gemeenteraad, die door meer dan 100 artsen is ondertekend, om de gemeenteraad te wijzen op de risico’s en de gemeente te vragen het RIVM nader onderzoek te laten doen. De bevindingen van de artsen wordt bevestigd door ervaringen van omwonenden bij bestaande windparken.

Lees hier de brandbrief over gezondheidsschade door windturbines, ondertekend door meer dan 100 artsen

Getuigenverslagen van omwonenden van windpark Spui in Zuid-Holland. Zij wonen op afstanden die voor Amsterdam ook gaan gelden en lijden onder het continue windturbinegeluid.

3. UNESCO werelderfgoed in gevaar

Het voorkeursgebied voor minimaal 200 meter hoge windturbines ligt precies tussen Pampus en Vuurtoreneiland, in UNESCO werelderfgoed, onder ander door z’n weidse, open karakter. Het gebied tussen de twee eilanden bevatten de schoots- en zichtlijnen en die behoren vrij te blijven. Daarnaast geldt dat windturbines vanaf 150 meter hoogte goed zichtbaar moeten zijn voor vliegverkeer en worden daarom verplicht uitgerust met rode en witte flitslampen. Deze lichten zijn gemaakt om de aandacht te trekken en zullen uitermate verstorend werken in een leeg en rustig gebied. Het rustieke aan dit unieke erfgoed zal definitief verdwijnen door lawaai, beweging en flitslichten.

Brian Boswijk,, bewoner van UNESCO werelderfgoed Vuurtoreneiland, maakt zich zorgen over de gevolgen van windturbines voor Vuurtoreneiland.

Lees hier meer over het UNESCO werelderfgoed bij IJburg

4. Aantasting recreatie en waterrecreatie rond IJburg

IJburg is een groenblauw buitengebied van Amsterdam waar álle Amsterdammers welkom zijn om te recreëren. Buiteneiland wordt in de toekomst ingericht als natuur, sport- en recreatiegebied. Daar horen geen 200 meter hoge mega turbines naast te staan. Ook de watersport en nautische veiligheid is in het geding. In een straal van 50 meter rondom windturbines mag niet worden gevaren. De drie geplande windturbines zullen trechters gaan vormen waar diverse scheepvaart doorheen moet manoeuvreren.

Lees hier meer over de gevolgen voor waterrecreatie

Help de unieke waarden van IJburg en het IJmeer te beschermen en stem bewust bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart.

Zogenaamd blijven de gebieden in en rond IJburg maar een ‘zoekgebied’, maar zo zal het niet werken in de praktijk. Zodra windturbine-exploitanten een vergunning mogen aanvragen staat de burger buiten spel. De windturbines gaan er dan in 99% van de gevallen komen. Een vergunning wordt in de praktijk bijna altijd toegekend, de bijbehorende Milieu Effect Rapportage (MER) wordt bijna altijd positief beoordeeld en een gang naar de Raad van State is vruchteloos omdat deze slechts marginaal toetst (alleen kijkt of het wettelijk mag). In dit geval moet er officieel ook een Heritage Impact Assessment komen (HIA); het is te hopen dat de afwegingskaders van de provincie voldoende bescherming bieden voor dit gebied.

NU is het moment om je stem te laten horen!